Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Vnitřní řád ŠJ

Mateřská školy Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace  

Vnitřní řád školní jídelny   

č.j. 06 / 2022 ze dne 1.1.2022 

Obecná ustanovení 

Školní jídelna Mateřská školy Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace, je zařízením školního stravování dle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a ve své činnosti se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění a vyhláškou MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.

Ve školní jídelně Mateřská školy Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace, se uskutečňuje školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, a to v souladu s čl. I odst. 1, bodu 1 a bodu 2, písm. b) zákona č. 343/2007 Sb., kterým se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám.

Na základě těchto předpisů zajišťuje školní jídelna školní stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.

Školní jídelna Mateřské školy Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace, zajišťuje také stravování zaměstnanců školy a školní jídelny, a to za úplatu. Stravování zaměstnanců se řídí vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování. Pokud pracovník čerpá dovolenou, OČR nebo je nemocen, nemá nárok na stravování za sníženou úhradu. Zaměstnanci jsou ve výše uvedených případech povinni se ze stravování odhlásit, v případě plánované nepřítomnosti nejpozději jeden pracovní den předem.

V případě neplánované nepřítomnosti lze oběd odhlásit ten den do 6.30 hodin ráno, v pondělí do 8.00 hodin. Tento neplánovaný den si může strávník oběd odnést domů ve svých jídlonosičích. Mateřská škola poskytuje na základě Vnitřní směrnice a Vyhlášky FKSP poskytuje zaměstnancům školy dotaci na jeden oběd ve výši 20,00 Kč.

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 2 k vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Jídelní lístek je sestavován na období jednoho týdne. Strávníci a rodiče žáků jsou seznámeni s jídelním lístkem prostřednictvím nástěnek v šatnách jednotlivý tříd. Dále na facebookových stránkách uzavřené skupiny MŠ Terezín a MŠ Nové Kopisty a na webových stránkách školy.

V souladu s výše uvedenými předpisy je ve školní jídelně připravováno 1 teplé jídlo denně – oběd.

Ve školní jídelně Mateřská školy Čtyřlístek Terezín, okres Litoměřice, příspěvková organizace se neposkytuje dietní stravování, pouze v individuálních případech jako je např. Alergie apod. Nutná domluva a konzultace.

Manipulace s pokrmem, regenerace a výdej je popsáno v systému HACCP. 

Odhlašování obědů 

MŠ Terezín: probíhá emailem – D.Krejzova@seznam.cz

telefonicky + SMS: 730 512 730, nejpozději ten den do 6.30 hodin.  

MŠ Nové Kopisty: telefonicky + SMS na čísle 416 782 344 nebo 732 834 873 

Pokud oběd nebude ten den včas odhlášen, ani osobně vyzvednut bude podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování účtována plná cena oběda včetně režijních a mzdových nákladů.

Provoz a vnitřní režim 

Doba výdeje v MŠ Terezín:

 • Přesnídávka 8.30 - 9.30
 • Oběd 11.00 - 12.30  
 • Svačina 14.00 - 14.30

Doba výdeje v MŠ Nové Kopisty: 

 • Přesnídávka 8.30 - 9,00 
 • Oběd 11.30-12.00 
 • Svačina 14.15. - 14.30 

Doba výdeje jídla se může lišit , přizpůsobuje se potřebám dětí a režimu v mateřské škole (/ například výlety, exkurze, projektové dny apod) 

Organizace stravování:

MŠ Terezín

 • Přesnídávka : 1 a 2. třída svačí na třídách, 3. třída ve školní jídelně 
 • Oběd probíhá ve školní jídelně pro děti ze všech tříd 
 • Svačina : také ve školní jídelně probíhá pro děti ze všech tříd

MŠ Nové Kopisty 

Jídlo se vydává ve školní výdejně a   stravují se ve školní jídelně MŠ N.Kopisty

Celodenní jídlo se skládá: z přesnídávky, kompletní oběd (polévka a hlavní chod s nápoji)
Podle vhodnosti a možnosti také salát nebo kompot. V závěru dne také svačiny.
Děti mají možnost si stravu přidat. Nejmenším dětem zpočátku stravu prostřeme.
Starší děti se obsluhují během svačiny a přesnídávky samy (s dopomocí)
Během oběda od 2. pololetí si děti samy naloží jídlo na talíř (za dopomoci učitelky a p. kuchařky)
Z rautových stolů- motivace dětí k jídlu a samostatnosti.
Výdej stravy a pitný režim zajišťují zaměstnanci školní jídelny.
Dohled nad strávníky zajišťují učitelky.
Za čistou v prostoru školní jídelny zodpovídá školnice: 

 • MŠ Terezín :  Marie Kačírková
 • MŠ v Nových Kopistech: Veronika Kuncová.

Přihlašování obědů :  

 • MŠ Nové Kopisty: jeden den před nástupem do mateřské školy do 9.00 hodin 
 • MŠ Terezín: jeden den před nástupem do MŠ 

Přihlašování a odhlašování školního stravování 

Ke školnímu stravování přihlašují žáky rodiče/zákonní zástupci, zaměstnanci a ostatní strávníci se přihlašují sami. Při přihlášení ke stravování obdrží strávníci v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny Přihlášku ke stravování, písemné informace o stravování, způsobech placení, objednávání stravy a o způsobech úhrady stravného. 

 • Přihláška ke stravování je platná po celou dobu školní docházky. Změny údajů v průběhu školní docházky je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny písemně e-mailem.
 • Při ukončení školní docházky nebo ukončení pracovního poměru jsou rodiče/zákonní zástupci žáků a zaměstnanci povinni odhlásit se ze školního stravování u vedoucí školní jídelny.
 • Při nástupu do mateřské školy se platí záloha ve výši 700,00 Kč na jednoho dětského strávníka  
  • Zaměstnanci platí zálohu 250,00 Kč 

Variabilní symboly strávníků zůstávají stejné po celou dobu školní docházky.
Platba na září by měla být provedena u trvalých příkazů k 20. srpnu, inkaso z účtu bude provedeno v srpnu k 20. 8. 

Přeplatky za stravné: 

Inkaso z účtu: vyúčtování probíhá každý měsíc při zadávání podkladů pro banku a na konci školního roku platbou na účet uvedený na Přihlášce ke stravování 

Změnu čísla účtu je nutné nahlásit písemně vedoucí školní jídelny na níže uvedený kontakt. 

Cena a placení stravného 

Školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. 

Strávníci jsou pro potřeby stanovení finančních limitů na nákup potravin rozděleni do věkových skupin, a to vždy po dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku (školní rok začíná 

1.září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku):

Strávníci do 6 let:

 • Přesnídávka: 11,00 Kč
 • Oběd: 25,00 Kč
 • Svačina: 11,00 Kč

--------------------------------

Celkem 47,00 Kč

Děti starší 6 let, s odloženou školní docházkou:

 • Přesnídávka: 13,00 Kč
 • Oběd: 27,00 Kč
 • Svačina: 13,00 Kč

-----------------------------

Celkem 53,00 Kč

Zaměstnanci školy: 50,00/ 1 oběd

Cena obědů může být v průběhu roku upravována v souladu s vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování a vyhl. MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

Stravné se hradí: inkasem z účtu strávníka vedeného Komerční banky: číslo účtu - 94-351 029 0267 /0100 

Podklady pro zadání inkasa z účtu, včetně variabilního symbolu strávníka, obdrží zákonný zástupce dítěte nebo strávník v kanceláři školní jídelny u vedoucí školní jídelny, po vyplnění Přihlášky ke stravování. 
Platba na stravné by měla být uhrazena k 20. v měsíci na měsíc následující.
V případě nedostatečných finančních prostředků na kontu strávníka nemůže být strávníkovi další oběd přihlášen a vydán.
V případě konání hromadných akcí mimo školu (školní výlety, školy v přírodě,  exkurzní a projektové dny, …) odhlašují obědy zúčastněným hromadně vedoucí těchto akcí. 

Ukončení školní docházky

po zaplacení všech odebraných obědů bude vrácena na účet záloha na školní stravování.